เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

6/17/2550

กำหนดการเข้าค่าย

ตารางการอบรม
ค่ายพุทธบุตร “อารยาภิวัทธน์”
ณ สถานปฏิบัติธรรมสหปฎิบัติ
ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๑ ของการอบรม
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ถึงค่ายอารยาภิวัทธน์ลงทะเบียน/รับนักศึกษา
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น แยกกลุ่ม/เช็คชื่อ/แจกป้ายชื่อ/เข้าหอประชุม
พิธีเปิด/รับศีล/มอบตัวเป็นศิษย์/
ประธานให้โอวาท/กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมนิเทศ แนะนำวิทยากร
ชี้แจงระเบียบการอยู่ค่าย
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๓.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/เปลี่ยนเสื้อผ้า
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. จัดที่นั่งในหอประชุม/ธรรมสันทนาการ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ฉายสื่อ “กฎแห่งกรรม กรรม และการให้ผลของกรรม”
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐น. เข้าที่พัก/อาบน้ำ
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหาร
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐น. เดินจงกรมฝึกสติ
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. จุดเทียนปัญญา
เวลา ๒๑.๐๐ น. เข้านอน

วันที่ ๒ ของการอบรม
เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน/ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๔๕ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๕.๔๕ - ๐๖.๑๕ น. ธรรมรับอรุณ
เวลา ๐๖.๑๕ - ๐๖.๔๕ น. เดินจงกรมฝึกสมาธิ
เวลา ๐๖.๔๕ - ๐๗.๓๐ น. ทำธุระส่วนตัว
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ธรรมะสันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. เรียนรู้และอบรมตามฐาน ๔ ฐาน
ฐานที่ ๑ การพัฒนา I.Q. และ E.Q.
ฐานที่ ๒ วัยใสใจสะอาด
ฐานที่ ๓ พระรัตนตรัย
ฐานที่ ๔ ธรรมประยุกต์ สื่อ “ยาเสพติด”
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน/พัก
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ธรรมสันทนาการ
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ฉายสื่อเรื่อง “ปัญหาสังคม และความรักในวัยเรียน”
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ธรรมสันทนาการ
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐น. อาบน้ำ
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหาร
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐น. เดินจงกรมฝึกสติ
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. รายการ “พระคุณครู”
เวลา ๒๑.๐๐ น. เข้านอน

วันที่ ๓ ของการอบรม
เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน/ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๔๕ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๕.๔๕ – ๐๖.๑๕ น. ธรรมรับอรุณ
เวลา ๐๖.๑๕ – ๐๖.๔๕ น. เดินจงกรมฝึกสมาธิ
เวลา ๐๖.๔๕ – ๐๗.๓๐ น. ทำธุระส่วนตัว
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ธรรมะสันทนาการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. พิธีปิด
- เปิดใจชาวค่าย
- รายการพระคุณครู
- สัญญาใจชาวค่าย
- พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเริ่มชีวิตใหม่
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. รถออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


หมายเหตุ :
· ตารางกำหนดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
· กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในค่ายจะมีการผสมผสานสอดแทรกธรรม และประเด็นที่ทางสถาบัน/โรงเรียนได้กำหนดไว้
· ตลอดระยะเวลาในการอบรมในค่าย พระวิทยากร จะทำหน้าที่ในการดูแล
· ก่อนเข้ารับการอบรมจะมีการประสานงานและทำความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

ข้อปฏิบัติในการอยู่ค่าย

๑. ตลอดระยะเวลาในการอบรมให้ใส่เสื้อสีขาว แขนยาวคลุมข้อศอก (ห้ามใส่เสื้อฟิตติดตัว)
๒. สวมกางเกงขายาว หรือกางเกงวอร์ม (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น)
๓. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือมาในค่าย หรือถ้านำมาต้องฝากที่อาจารย์พี่เลี้ยงของสถาบัน
๔. ขนมหรือของขบเคี้ยวไม่ต้องวนำมาที่ค่าย เพราะทางค่ายได้จัดเตรียมให้แล้ว
๕. ห้ามพกอาวุธอันตรายมาในค่าย
๖. หากอบรมในช่วงพฤศจิกายน ต้องนำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวมาด้วย เพราะอากาศค่อนข้างเย็น

ไม่มีความคิดเห็น: